Naam ANBI-instelling Stichting Nederland Sportief
RSIN/Fiscaal nummer 857412127
Contactgegevens Stichting Nederland Sportief
Venkelbaan 2
2908 KE Capelle a/d Ijssel

T: 010 – 298 38 46
E: info@nederlandsportief.nl
W: www.nederlandsportief.nl

Doelstelling ANBI-instelling Stichting Nederland Sportief heeft als doel om de sportparticipatie van kwetsbare groepen in Nederland te bevorderen. Onder kwetsbare groepen wordt verstaan: Eenzame Ouderen en Minima.
Beleidsplan op hoofdlijnen Zie de bijlage! (Graag invoegen op de website)
Functie en namen bestuurders Mevrouw Edith Kooij                     – Voorzitter

Mevrouw Madelon Doornbos      – Secretaris

Mevrouw Lindsay Klinge                – Penningmeester

Beloningsbeleid De huidige bestuurders ontvangen momenteel geen vergoeding voor de door hen verrichte activiteiten. De stichting werkt momenteel met vrijwilligers en heeft geen personeel in dienst.
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten Volgt!
Financiële verantwoording Beschikbaar per 30-06-2018!

Samen gezonder

Beleidsplan inzake inzet van Nederland Sportief Courts ter bevordering van de beweeglijkheid van met name kwetsbare Nederlanders. De Nederland Sportief Courts dragen bij aan de beweeglijkheid en interactie tussen Nederlanders en maakt Nederland gezonder en sterker.

MOTIVERING NOTITIE 1.

Inleiding Stichting Nederland Sportief beoogt met de Nederland Sportief Courts de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten en te stimuleren. Sport verbindt mensen door het plezier, passie en de energie die hiermee gepaard verbonden is. Het is deze intrinsieke waarde die sport maakt tot een van de krachtigste middelen om de gehele Nederland se samenleving te vitaliseren en te verbinden, op tal van vlakken. Sport opent deuren. Door middel van sport kunnen mensen hun talenten ontplooien en in contact komen met nieuwe werelden, groepen en mogelijkheden. Met sport bouwen we bruggen tussen rijk en arm, actieven en niet- actieven, hoogopgeleid en laagopgeleid, vertrouwen en wantrouwen en tenslotte tussen kansloos en kansrijk.

Kortom, sport biedt bij uitstek kansen om mensen, groepen en organisaties te verenigen en bruggen te slaan tussen min of meer gescheiden werelden. Sport inspireert, spreekt innovatieve vermogens aan en heeft positieve effecten op de leefbaarheid, de band van bewoners met elkaar, het gezondheidsniveau, de economie en de profilering van de stad. De toegankelijkheid van Sport voor alle Nederlanders is cruciaal voor de kwaliteit van leven in Nederland

2. Visie Stichting Nederland Sportief op sport en bewegen

De Nederlandse sport staat er goed voor. Momenteel doet 56% van de 12-79 jarigen in Nederland wekelijks aan sport. In Nederland sport 46% van de Nederlandse sporters van 15 jaar en ouder bij een sportclub of via een gezondheids-of fitnesscentrum (georganiseerd). Echter 54% van de Nederlandse sporters sport zonder lidmaatschap (ongeorganiseerd). De huidige trend is dat er in Nederland steeds meer buiten verenigingsverband wordt gesport. Een groeiend aantal mensen kiest voor een sportomgeving die voldoet aan de individuele wensen en behoeften. (Bron: Rapportage Sport 2014 SCP).

Maar de ambities van Stichting Nederland Sportief liggen hoger. Er is namelijk nog steeds sprake van een lage sportparticipatie onder de kwetsbare groepen in onze samenleving. De vergrijzing en de daaraan verbonden toename van beperkingen en chronische aandoeningen hebben een nadelig effect op de sportparticipatie van (eenzame) ouderen. Dit geldt ook voor gehandicapten en mensen uit huishoudens met een laag inkomen. Uit recente cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat deze groep ver achter blijven in de statistieken. Met andere woorden: er is nog steeds een grote groep kwetsbare Nederlanders die verstoken blijven van sport.

De ambitie is om allereerst aandacht te vragen voor deze problematiek en de kracht van sport nog optimaler te benutten en stimuleren. Stichting Nederland Sportief streeft er dan ook naar dat sport een leven lang aantrekkelijk, toegankelijk en bereikbaar is voor alle Nederlanders. Het doel is dat dagelijks bewegen en regelmatig sporten een vanzelfsprekendheid wordt voor alle Nederlanders. Om dat te bereiken is het van belang aan te sluiten op de wensen, behoeften en mogelijkheden van alle inwoners: jong en oud, man en vrouw, Nederlanders met en zonder migranten achtergrond, vitaal en kwetsbaar, valide en invalide, homo en hetero. Dit betekent dat drempels, die sommige groepen ervaren om te sporten, moeten worden weggenomen. En ook dat er, vanuit de sport, nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht met andere terreinen, verbanden, organisaties en maatschappelijke doelen.

Om dit vergezicht tussen 2018 en 2020 mogelijk te maken moeten inspanningen geleverd worden. Stichting Nederland Sportief maakt zich hard om, in samenspraak met de overheid en sportverenigingen, de komende 3 jaar minimaal 10 tot maximaal 50 Nederland Sportief Courts te realiseren. Deze Nederland Sportief Courts hebben de volgende functies:

1. Verbinden en verenigen van Nederlanders: Stichting Nederland Sportief is ervan overtuigd dat sport zich onttrekt aan maatschappelijke rangen en standen. Sport creëert gemeenschappelijke waarden in een samenleving. Dit wil zeggen een gemeenschappelijke identiteit, van waaruit mensen in verbinding kunnen komen met nieuwe ervaringen, andere mensen en omgevingen.

2. Ontplooien van talenten van Nederlanders: Stichting Nederland Sportief streeft ernaar om via de Nederland Sportief Courts Nederlanders uit te dagen om eigen talenten, in de breedste zin van het woord, te ontdekken en te ontwikkelen.

3. Sport als recept voor problemen Nederlanders: sporten en bewegen kan helpen bij tal van maatschappelijke vraagstukken en dient om die reden breed omarmd te worden.

4. Flexibel sportvoorzieningenbeleid in Nederland: de verwachte bevolkingstoename in Nederland vraagt om efficiënt ruimtegebruik. Dat betekent nadrukkelijke inzet op multifunctionele, duurzame en laagdrempelige sportvoorzieningen, op medegebruik en op sportief gebruik van buitenruimte.

5. Georganiseerd en ongeorganiseerd in Nederland: de sportverenigingen vormen het fundament van de Nederlandse sport en moeten worden gekoesterd en ondersteund. Echter een nieuwe trend, waar met name buiten verenigingsverband wordt gesport moeten niet worden veronachtzaamd. Een groeiend aantal mensen beweegt en sport niet meer bij een traditionele sportvereniging, maar kiest voor een sportomgeving die voldoet aan de individuele wensen en behoeften.

6. Identiteit en profilering: om sport als vanzelfsprekend onderdeel op de agenda te krijgen van Nederlanders, andere beleidssectoren en de buitenwereld is het belangrijk goed te communiceren over sportvoorzieningen op buurtniveau en overige verborgen schatten in het sportdomein.

3. Sportambities Stichting Nederland Sportief voor 2018-2020

Met deze visie als vergezicht heeft Stichting Nederland Sportief voor de komende drie jaar concrete ambities en actiepunten geformuleerd. Er dient op een aantal strategische niveaus geschakeld te worden tussen overheid en het bedrijfsleven. Op deze manier kunnen zowel de steden als de bijbehorende wijken en verenigingen profiteren. Stichting Nederland Sportief is ervan overtuigd dat er genoeg verborgen ‘opportunities’ onvoldoende worden benut. Het zien van deze ‘opportunities’ en ernaar handelen is een eerste stap om nog verborgen talenten en schatten aan te spreken en optimaal tot hun recht laten komen.

Stichting Nederland Sportief ziet als belangrijkste uitdagingen met de Nederland Sportief Courts:
a)
Voor Nederland: verder bouwen en uitbreiden van het imago van Nederland als sportland aan de Noordzee. Zowel stedelijk, nationaal als internationaal.
b) Voor de wijken in Nederland: zorgen dat de sport- en beweegdeelname in alle Nederland se wijken op een zo hoog mogelijk niveau komt.
c) Voor de verenigingen in Nederland: vergroten van effectieve samenwerking met nationale sportorganisaties door samenwerking met Stichting Nederland Sportief. De Nederland Sportief Courts kunnen een ideale brugfunctie vervullen tussen ongeorganiseerd sporten en het (georganiseerde) verenigingsleven.

Ad a) Nederland, sportland aan de Noordzee
Middels de realisering van de Nederland Sportief Courts streeft Stichting Nederland Sportief ernaar om sport vanzelfsprekend te maken voor iedere Nederlander. Het doel is een leven lang sporten voor iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, woonwijk en afkomst. Hiervoor is verdere samenwerking nodig met nationale overheid, het bedrijfsleven, stedelijke partners in het onderwijs en in de gezondheidszorg.

Naast sportstimulering draagt ook de topsport in belangrijke mate bij aan het imago van Nederland . Door letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden aan prestaties, talent, innovatie, topsportverenigingen en aansprekende voorzieningen en evenementen zet Nederland zich op de kaart én worden gemeenschappelijke waarden geboden voor de gehele Nederlandse samenleving. Hierbij past de ambitie van Stichting Nederland Sportief om bekende topsporters als ambassadeurs te koppelen aan de Nederland Sportief Courts. Het betreft hier met name trainingen en voorlichtingsdagen door topsporters.

Op het niveau van de stad richten de inspanningen van Stichting Nederland Sportief zich tot en met 2020 op:

 • een actieve sportieve leefstijl voor alle Nederlanders via een gedifferentieerde aanpak per leeftijdsgroep door een samenwerking met de nationale overheid, het bedrijfsleven, verenigingen, het onderwijs en de zorg;
 • Nederlanders met een beperking evenveel sportieve mogelijkheden bieden als Nederlanders zonder beperking;
 • een goed aanbod van kwalitatief goede bereikbare en efficiënt gebruikte Nederland Sportief Courts;
 • bouwen van hoogwaardige en aansprekende Nederland Sportief Courts als iconen voor Nederland als sportland;
 • het realiseren van Nederland Sportief Courts als voorportaal van de topsportinfrastructuur in Nederland;
 • organisatie van minstens één aansprekend evenement per jaar op een van de Nederland Sportief Courts;
 • doelgerichte inzet van mogelijkheden van ongeorganiseerd sporten in de Nederland Sportief Courts als brugfunctie naar georganiseerd sporten binnen verenigingen

Ad b) Wijken met grootste sportachterstand in beweging
Naast de forse inzet op nationaal niveau streeft Stichting Nederland Sportief de komende 3 jaar ook naar een effectieve aanpak op stedelijk- en verenigingsniveau. De focus ligt op de steden waar de sportparticipatie gemiddeld gezien het meest achterblijft. Want juist in deze aandachtswijken kan sport het verschil maken: het kan inwoners een gezamenlijke identiteit bieden, van waaruit ze hun maatschappelijk grenzen kunnen verleggen. Stichting Nederland Sportief zal in samenwerking met verenigingen en de geselecteerde focuswijken tot een gerichte en integrale sportaanpak dienen te komen. Op basis van gedegen gebiedsanalyses zullen de focuswijken worden aangewezen. In de andere wijken kunnen de Nederland Sportief Courts worden ingezet om de sportparticipatie op peil te houden.

Elke wijk is anders en vraagt dus ook een andere benadering. Alle aanwezige krachten dienen aangeboord te worden om achterblijvende groepen (met name migranten, vrouwen, senioren, laag opgeleiden en Nederlanders met lage inkomens) te verleiden om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen en te blijven. Uiteraard in aansluiting op de behoeften van wijkbewoners zelf en in nauwe afstemming en samenwerking met partijen en partners in de wijk, van gebiedsgerichte teams en sociale wijkzorgteams tot scholen, welzijns-, zorg-, migranten- en sportorganisaties. Mits op de juiste manier ingezet zorgt sport voor reuring en appelleert het aan een krachtig wij(k)gevoel. Impliciet draagt Nederland met al haar op sport gerichte activiteiten bij aan dit wij(k)gevoel, maar daarnaast wil Stichting Nederland Sportief dit ook meer expliciet stimuleren.

Door jaarlijks evenementen op de Nederland Sportief Courts te organiseren, zal heel Nederland in het teken staan van ontmoeting door sport en beweging. Dat draagt bij aan de bevordering van duurzame en structurele sportdeelname van achterblijvende groepen wijkbewoners.

Om de kracht van sport ook in de wijken tot volle wasdom te laten komen zet Stichting Nederland Sportief vooral in op:

 • • het realiseren en openstellen van laagdrempelige Nederland Sportief Courts in de buitenruimte en op sportverenigingen, dat dient als nieuwe sport- en ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners;
 • het versterken van het wij(k)-gevoel door organisatie van jaarlijkse evenementen waarbij heel Nederland in het teken staat van sport en spel.

Ad c) Nederland Sportief Courts als brugfunctie
De sportverenigingen in Nederland vormen het fundament van de Nederland se sport. Het is de plek waar structurele, regelmatige sportbeoefening gestalte krijgt, waar ontmoeting en verbinding plaatsvindt en waar vele Nederlanders organisatorische, sociale en tal van andere vaardigheden opdoen. Vanwege deze unieke waarden verdienen deze Nederlandse sportverenigingen optimale ondersteuning.

Echter, steeds meer sporters kiezen ervoor om in ongeorganiseerd verband te sporten. Enkele voorbeelden zijn: hardlopen in het park, fitnessen, bootcampen en Nordic Walking. Deze ongeorganiseerde groep sporters passen vaak niet binnen de structuur van de landelijke sportbonden of de plaatselijke sportverenigingen. Er ligt een uitdaging om deze groep aansluiting te laten vinden met de georganiseerde gemeenschappen.

Belangrijk is de onderlinge samenwerking tussen georganiseerde en ongeorganiseerde verbanden te bevorderen. Wanneer clubs bijvoorbeeld onvoldoende levensvatbaar blijken te zijn zal worden aangestuurd op allianties met deze grote groep ongeorganiseerde sporters. In de periode 2018-2020 streeft Stichting Nederland Sportief ernaar om de organisatiekracht van (sport)organisaties in Nederland te versterken door:

 • samenwerkingsvormen tussen Nederland Sportief Courts en sportverenigingen te bevorderen. De inzet van buurtsportcoaches kan ertoe leiden dat dat iedereen zich veilig en welkom voelt in de Nederland Sportief Courts, ongeacht sekse, afkomst of geaardheid. Waar nodig wordt aangestuurd op allianties met de sporters in de Nederland Sportief Courts wanneer clubs onvoldoende levensvatbaar blijken te zijn;
 • samenwerkingsvormen met organisaties die groepen die achterblijven ondersteunen. Het betreft met name de groep gehandicapten, 65+, vrouwen en migranten.
 • samenwerkingsvormen met maatschappelijk wijkorganisaties die een bijdrage leveren aan bredere maatschappelijke doelen.

4. Financiën
De ambities in deze notitie zullen ofwel binnen de bestaande sportbegroting van de overheid worden uitgewerkt, dan wel volgens een PPS-constructie met Stichting Nederland Sportief of volledig door Stichting Nederland Sportief. Programmabudget

Nederland Sportief Courts (per park)

In bovenstaand overzicht staan alle mogelijke scenario’s die in de overleggen met de overheid plaats hebben gevonden. In de genoemde bedragen zijn niet opgenomen:

 • de structurele bedragen voor verzekering en onderhoud Nederland Sportief Courts; • uitgaven voor programmering in de Nederland Sportief Courts;
 • uitgaven voor digitale technologie;
 • de uitgaven voor buurtsportcoaches in focuswijken; • het incidentele geld voor sportevenementen in de Nederland Sportief Courts;
 • geld ter promotie van de Nederland Sportief Courts en Nederland als sportland, hierbij zal nadrukkelijk afstemming plaatsvinden tussen Sport, Economie/Evenementen en City-marketing;
 • het incidentele bedrag voor verbinding tussen recreatie -en topsport middels Nederland Sportief Courts;
 • de structurele middelen voor verbinding tussen georganiseerde en ongeorganiseerde sport.

5. Pilot
Om de reeds gestelde ambities te realiseren streeft Stichting Nederland Sportief ernaar om, in samenwerking met de overheid en sportverenigingen, een pilot te starten met een aantal Nederland Sportief Courts in de buitenruimte en bij sportverenigingen. Deze Nederland Sportief Courts betreffen veelal zwevende objecten, waardoor er geen bouwvergunning is vereist.

De Nederland Sportief Courts dienen gratis sporten op buurtniveau mogelijk te maken voor met name kwetsbare groepen. De doelstelling van de inzet van een pilot is het vergroten van de sportparticipatie. Stichting Nederland Sportief heeft de ambitie om de verschillen weg te werken. Jongeren haken op een bepaalde leeftijd af, dat geldt ook voor ouderen. De participatiegraad ligt ook lager voor bijvoorbeeld vrouwen met een migrantenachtergrond of voor mensen met een beperking. Voor deze groepen is het zaak op de sportdeelname een boost te geven door alle mogelijke drempels weg te nemen.

In tegenstelling tot andere initiatieven (o.a. Johan Cruijff Courts en Richard Krajicek Courts) richten de Nederland Sportief Courts zich niet alleen op kinderen, maar juist ook op andere delen van de samenleving. Momenteel is er in wijken relatief weinig tot geen begeleid sportaanbod in de buitenruimte als op verenigingen voor met name volwassenen.

Diverse onderzoeken wijzen uit dat volwassenen graag op buurtniveau zouden willen sporten in hun vrije tijd.

Ook ontbreekt het bij met name de Johan Cruijff Courts aan programmering. Met Sportservice Nederland ligt er reeds een intentie om de programmering in de Nederland Sportief Courts te verzorgen.

Daarnaast heeft de overheid de mogelijkheid om, middels de nieuwste digitale innovatie, actueel inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de Nederland Sportief Courts ter bevordering van de sportparticipatie onder de kwetsbare groepen.

In deze notitie is gememoreerd aan focuswijken in Nederland waar de sportdeelname het laagst is. De doelstelling is om de moeilijkst bereikbare groepen te laten sporten. Een van de voorkeurslocaties voor een pilot zullen worden onderzocht.

Stichting Nederland Sportief zou graag, in samenwerking met overheid, sportverenigingen en de focuswijken, tot een gerichte en integrale wijksportaanpak komen. Op basis van gedegen gebiedsanalyses zal de prioriteit van de focuswijken worden bepaald. In de meer kansrijke wijken kunnen de Nederland Sportief Courts worden ingezet om de sportparticipatie op peil te houden.

6. Jaarcijfers 2017 van Stichting Nederland Sportief 

Het negatief eigen vermogen is ontstaan door diepte- investeringen die de stichting in 2017 heeft gedaan.
Het streven is om in 2018 het negatief eigen vermogen positief te krijgen.

Capelle aan den Ijssel, 01-03-2018

Bestuur Stichting Nederland Sportief
Edith Kooij
Lindsay Klinge
Madelon Doornbos